Isis brokeriai. Nekilnojamo turto brokerio Ignas Vaitkunskas skelbimai - ventos-baidare.lt


Você está na página 1de 5 Pesquisar no documento Patvirtinta Draudimo brokeri rm Visuotiniame susirinkime Bendrosios nuostatos 1.

Enviado por

Vykdydamas savo veikl Draudimo brokeris privalo siningai ir dorai atlikti savo profesines pareigas, laikytis Draudimo brokeri profesins isis brokeriai kodekso toliau Kodeksas reikalavim, duotos priesaikos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Draudimo statymo, kit statym bei teiss akt, Draudimo brokeri rm stat.

Kiekvieno Draudimo brokerio pareiga teistais bdais atstovauti klientams, aktyviai dalyvauti Draudimo brokeri rm veikloje, asmeniniu elgesiu auktinti savo profesij bei Draudimo brokerio vard.

U Draudimo brokeri profesins etikos kodekso paeidimus, Draudimo brokerio vard eminanius poelgius, neutraukianius baudiamosios ar administracins atsakomybs, Draudimo brokeriai atsako drausmine tvarka. Tokiu atlyginimu nelaikoma draudimo brokerio kriptovaliutos bro draudimo slyg pagerinimas, reprezentacinio isis brokeriai dovanos bei rinkos slygomis pagrstas preki ar paslaug pirkimas i kliento; i bet kokie veiksmai negarbingai siekiant gauti pajamas kito draudimo brokerio atlikto darbo sskaita; j klaidinanios isis brokeriai veiklos reklamos naudojimas; k pareig vykdymas bnant neblaiviam; l narkotini mediag vartojimas; m Draudimo brokeri rm nario mokesio nemokjimas ilgiau kaip tris mnesius po mokjimo termino pabaigos; n darbas draudimo bendrovje, vertimasis priklausomo draudimo tarpininko veikla, ar kita veikla, nesuderinama su Draudimo brokerio profesini pareig atlikimu.

isis brokeriai uždirbti dieną internete

Draudimo brokeri tarpusavio santykiai 2. Draudimo brokeri tarpusavio santykiai grindiami pasitikjimu, siningumu, draugikumu, taktikumu ir mandagumu.

Draudimo brokeriai turi pagal galimybes padti vienas kitam profesinje veikloje, jeigu tai neprietarauja kliento isis brokeriai ar nesukelia interes konflikto.

  • Isis 3 Siūlo darbą skelbimai | ventos-baidare.lt
  • Nekilnojamo turto brokerio Gytis Breitmozeras skelbimai - ventos-baidare.lt
  • Penktadienį į tai reaguoti dar nespėjusios JAV akcijos šiandien žada tikrą ralį.
  • Brokeris yra
  • Nekilnojamo turto brokerio Ignas Vaitkunskas skelbimai - ventos-baidare.lt
  • skelbimas - išsamiai ventos-baidare.lt

Jeigu Draudimo brokeris mano, kad jo isis brokeriai paeid Draudimo brokeri profesins etikos kodeks, jis turi atkreipti tai kolegos dmes. Bet kok tarpusavio gin Draudimo brokeriai privalo pirmiausia stengtis isprsti abipusiu susitarimu. Draudimo brokeris neturi teiss pradti bet koki teisini gin ar inicijuoti teismini ar kitoki proces prie savo kolegas profesiniais klausimais, prie tai nepranes Draudimo brokeri rmams, ir kol j tarpusavio gino neband sprsti tarpininkaudamos galiotos Draudimo brokeri rm institucijos.

Draudimo brokeri santykiai su Draudimo brokeri monmis 3.

kaip veikia prekybos centrai kaip žmonės uždirba didelius pinigus

Draudimo brokeris bdamas Draudimo brokeri mons dalyviu ar kitaip dalyvaudamas jos valdyme, neturi teiss priimti sprendim, prietaraujani io Kodekso nuostatoms, ar balsuoti u toki sprendim primim; 3. Draudimo brokeris atsako tik u savo veiksmus ar neveikim. Draudimo brokeris neatsako u draudimo brokeri mons, kurioje jis dirba, ios mons dalyvi, organ ar j nari, taip pat kit toje paioje Draudimo brokeri monje dirbani Draudimo brokeri veiksmus ar neveikim, neatitinkani io Kodekso reikalavim.

Draudimo brokeris neturi teiss vykdyti draudimo isis brokeriai mons nurodymo ar pavedimo, nesuderinamo su Draudimo brokeri profesins etikos kodekso reikalavimais. Profesiniuose santykiuose su Draudimo brokeri monmis draudimo brokeris privalo: a vengti bet koki veiksm galini sukelti interes konflikt tarp savs, atstovaujamos Draudimo brokeri mons, kit draudimo isis brokeriai dalyvi; b saugoti atstovaujamos Draudimo brokeri mons komercines paslaptis, skaitant laikotarp po darbo ar bendradarbiavimo isis brokeriai su ta Draudimo brokeri mone pasibaigimo; c jokiais atvejais neteisingai nesinaudoti isis brokeriai pareigomis siekiant gauti ar reikalaujant bet kokio pobdio finansins ar materialins naudos, nesusijusios su draudimo tarpininkavimo veikla ir niekada tokio pobdio naudos nesilyti; d be atstovaujamos Draudimo brokeri mons sutikimo tikros investicijos internetu jai priklausanios informacijos savanaudikiems tikslams.

IGNAS VAITKUNSKAS

Draudimo brokeri santykiai su klientais 4. Draudimo brokerio klientu laikomas fizinis ar juridinis asmuo, suteiks Draudimo brokeri isis brokeriai, kurioje dirba draudimo brokeris, galiojimus tarpininkauti draudimo santykiuose, ir kuriam draudimo brokeris teikia su draudimo tarpininkavimu susijusias paslaugas. Draudimo brokeris gali priimti sprendim atstovauti kliento interesams isis brokeriai paties kliento praymu.

I kit asmen pavedim atstovauti klientui brokeris gali priimti tik tada, kai jie kreipiasi io pavedimu arba io sutikimu. Draudimo brokeris privalo visais atvejais vadovautis draudjo, apdraustojo, naudos gavjo ir nukentjusiojo treiojo asmens interesais. Esant i asmen interes konfliktui, draudimo brokeris veikia savo kliento interesais, iskyrus atvejus, kai draudimo brokerio klientas yra draudikas.

Gediminas Šakys NT brokeriai Vilniuje - [PARDUOTA] namas Nemėžyje

Draudimo brokeris privalo pateikti klientui draudimo pasilym -us ar atskirus draudimo pasilymo elementus savo esme atitinkanius tokiems, isis brokeriai jie buvo gauti i draudiko, isis brokeriai draudimo pasilymo - slyg draudimo pasilym apvalgoje, draudimo polise, sertifikate arba bet kokiame kitame draudimo apsaug patvirtinaniame rate, sskaitoje ir pan.

Draudimo brokeris privalo teikiam paslaug kainodar grsti ekonominiais principais, objektyviu paslaug teikimo kat vertinimu bei neteikti paslaug dempingo slygomis. Draudimo brokeris neturi teiss priimti vykdyti kliento pavedimo, nesuderinamo su io Kodekso reikalavimais.

kompiuterinis stalas prekybai alexey pasaulių galimybės

Draudimo brokeris negali patarti klientui gyvendinti ar ginti savo interesus neteistomis priemonmis pateikiant melagingus duomenis, klastojant dokumentus ar pan.

Draudimo brokeris, darbo konkreioje draudimo brokeri monje laikotarpiu, privalo saugoti i kliento gaut informacij ne ilgiau nei btina klientui suteikt paslaug pagrindu atsiradusi prievoli civilinei senaiai utikrinti ir kliento ratiku iankstiniu pageidavimu sugrinti jam vis i jo gaut mediag nedelsiant iam terminui pasibaigus arba toje apimtyje, kurioje paslaugos nebuvo suteiktos, tuo atveju, jeigu klientas nusprendia pakeisti Draudimo broker.

Isis brokeriai brokeri santykiai su draudimo bendrovmis 5. Draudimo brokeris su draudimo bendrovi darbuotojais privalo elgtis pagarbiai ir mandagiai, jokiais savo veiksmais neemindamas Draudimo brokerio vardo bei Draudimo brokeri bendruomens vaizdio.

JAV rinkų priešprekybinė apžvalga 2017-12-04

Brokeris, kliento pavedimu pateikdamas Draudimo bendrovei informacij apie silom drausti objekt, privalo elgtis taip, kad Isis brokeriai bendrovei, atsivelgiant konkrei situacij ir objektyvias aplinkybes, likt protingas laikotarpis laiku ir tinkamai vertinti rizik bo brokeriai su demonstracine sąskaita pateikti draudimo pasilym.

Brokeris, kliento pavedimu organizuodamas atrank isis brokeriai irk t. Nesiningu galimybi konkuruoti ribojimais nra laikomas objektyvi atrankos kriterij susijusi su draudimo bendrovi patikimumu, finansiniu pajgumu, patirtimi konkreioje draudimo srityje ar pan.

Draudimo brokeris neturi teiss reikalauti i draudik isis brokeriai jiems silyti teikti draudimo pasilym -us skaiiavus didesnius ar maesnius nei prastus draudimo sutarties sudarymo, vykdymo ir isis brokeriai katus, atitinkamai didinanius arba mainanius silom, draudiama rizika pagrst, draudimo mok.

Tuo atveju, kai vykdoma atranka i keli draudimo bendrovi, brokeris neturi teiss i vienos draudimo bendrovs gaut draudimo pasilymo mokėtojas bitcoin be jos sutikimo atskleisti kitai draudimo bendrovei, iskyrus atvejus, kai atrankos slygos numato kitaip. Isis brokeriai nuostatos 6.

Gytis Breitmozeras

Tais atvejais, kai draudimo brokerio elgesys profesinje veikloje nereglamentuojamas statym, DBR stat arba io Kodekso, jis privalo laikytis Draudimo brokeri isis brokeriai susiformavusi tradicij, kuri turinys atitinka bendrus etikos ir dorovs principus.

Tarp draudimo isis brokeriai kil ginai, kuri neisprendia atitinkamos DBR institucijos, sprendiami Lietuvos Respublikos statym nustatyta tvarka. Mais de mus4mir4.