Didysis prekybos centras, SYLVANIAN FAMILIES TOWN Didysis prekybos centras


Įvadas 1. Šioje byloje Teisingumo Teismas turi galimybę patikslinti Sąjungos teisėje įtvirtinto pagalbos draudimo apimtį. ANGED ir Komisija dėl šio mokesčio įžvelgia įsisteigimo laisvės apribojimą ir neleistiną pagalbą, visų pirma mažiesiems prekybos centrams, nes iš jų mokestis nerenkamas.

Todėl šiame ir dar dviejuose procesuose  2 Teisingumo Teismo vėl prašoma pateikti nuomonę dėl valstybių narių fiskalinės autonomijos ir pagrindinių laisvių bei pagalbos teisės dilemos.

Dovanų rinkinys „Didysis prekybos centras“

Dar  m. Teisingumo Teismas didesnio kaip  m2 prekybos ploto savininkams Prancūzijoje taikytą panašų mokestį pripažino nereikšmingu pagalbos teisės požiūriu  3. Vis dėlto nuo to laiko Teisingumo Didysis prekybos centras išplėtojo pagalbos sąvoką. Todėl jis vėl turės nuspręsti, ar mokesčio netaikymas nedidelių parduotuvių savininkams turi būti nagrinėjamas pagalbos teisės aspektu ir kokiu mastu.

Teisinis pagrindas A. Sąjungos teisė 4. Ispanijos teisė 5. Katalonijos parlamento įstatymas Nr. Kaip nurodyta konstatuojamosiose dalyse, IGEC nustatomas visoje Katalonijos teritorijoje kaip nefiskalinio pobūdžio mokestis, siekiant kompensuoti poveikį teritorijai ir aplinkai, kuris gali būti susijęs su didžiųjų prekybos centrų koncentracija, ir atsižvelgti į poreikį modernizuoti ir skatinti integruotą prekybą miestų teritorijose.

Mokesčiu taip pat siekiama suderinti dviejų tipų įmonių konkurencinę padėtį. Apmokestinimo momentas 4 straipsnis susietas su didelių plotų naudojimu komerciniais tikslais. Tokių plotų naudojimas komerciniais tikslais reiškia didžiųjų individualių mažmeninės prekybos centrų turimų prekybos plotų naudojimą. Tokiais laikomi  m2 arba didesnį didysis prekybos centras plotą turintys prekybos centrai.

  1. Centre yra atstovaujami šiuolaikiški prekių ženklai, be to, vasarą vyksta vietinių ūkininkų prekių turgus.
  2. Не беспокойся о .

IGEC mokėtojai yra fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie yra didžiųjų individualių prekybos centrų savininkai, neatsižvelgiant į tai, ar didysis individualus prekybos centras yra didžiojo kolektyvinio prekybos centro dalis 6 straipsnis. Apmokestinamoji vertė 7 straipsnis yra bendras didžiojo individualaus prekybos centro plotas, išreikštas kvadratiniais metrais.

Bendras plotas yra šių plotų suma: a  prekybos ploto, kuris gaunamas atėmus  m2 kaip minimalų neapmokestinamąjį plotą; b  sandėlių, cechų, darbo ir gamybos ploto; c  daugiausia klientams skirtų automobilių stovėjimo aikštelių ploto, dar koreguojamo taikant tam tikrą koeficientą.

Apmokestinamasis laikotarpis — kalendoriniai metai. Pagrindinė byla ANGED, Nacionalinė didžiųjų prekybos įmonių asociacija, padavė administracinį skundą dėl IGEC, nes, jos nuomone, padaryta Ispanijos konstitucinės teisės nuostatų ir kitų teisės aktų pažeidimų. Ispanijos Didysis prekybos centras skirtame  m. Atmestina tai, kad iš gautų pajamų galėtų būti remiama konkreti įmonė ar konkrečios pramonės šakos būtent smulkieji miesto prekybininkaines jos naudojamos bendrojo intereso tikslui siekti ir naudingos visai visuomenei.

Komisijos manymu, atrodo, kad šiomis mokesčio taikymo didysis prekybos centras suteikiamas atrankusis pranašumas tam tikroms įmonėms, nes jos yra bendros mokesčio sistemos mokestis prekybos centrams taikomas pagal plotą išimtys.

didysis prekybos centras

Prekės aprašymas

Taigi Ispanijos Aukščiausiasis Teismas nutarė inicijuoti procedūrą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Ar SESV  straipsnio 1 dalis turi būti prekybos varžybos taip, kad remiantis šia nuostata draudžiama valstybės pagalba yra: i  individualių prekybos centrų, kurių prekybos plotas neviršija  m2, kolektyvinių prekybos centrų ir individualių prekybos centrų, kuriuose prekiaujama sodo reikmenimis, automobiliais, statybos prekėmis, įranga ir pramonei tiekiamomis prekėmis, visiškas atleidimas nuo Didysis prekybos centras, ir ii  individualių prekybos centrų, kurie iš esmės prekiauja baldais, santechnikos prekėmis, durimis, langais ir meistravimo reikmenimis, dalinis atleidimas nuo IGEC?

Jeigu būtų nustatyta, kad visiškas arba dalinis atleidimas nuo IGEC yra valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV  straipsnio 1 dalį, koks būtų tokio sprendimo galiojimas laiko atžvilgiu atsižvelgiant į rašto, kurį  m. Teisinis vertinimas A. Dėl priimtinumo Katalonija mano, kad klausimai iš dalies nepriimtini, nes prašymą didysis prekybos centras prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nepateikė teisiniam vertinimui atlikti būtinos informacijos, be to, klausimas susijęs išimtinai su nacionaline situacija.

Katalonijos manymu, visų pirma nepaaiškinta, kokiu mastu mokestis iš tikrųjų daro diskriminacinį poveikį tarpvalstybiniu mastu veikiančioms Europos įmonėms.

Abu argumentai neįtikinami.

TAU, UAB STILSENA prekybos centras

Teisiniam vertinimui pagal Sąjungos teisę atlikti yra esminių elementų žr. Faktinio neigiamo poveikio vertinimas yra teisinis klausimas, kuris turi būti nagrinėjamas nesiejant su prejudicinių klausimų priimtinumu. Tiek, kiek tai susiję su klausimu, ar mokesčio taikymas didiesiems mažmenininkams visų pirma paveikia užsienio įmones, todėl sulaiko jas nuo naudojimosi įsisteigimo laisve Ispanijoje, taip pat negali būti preziumuojama, kad esama išimtinai nacionalinės situacijos.

Didysis prekybos centras, akivaizdu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nagrinėja šios nuostatos galiojimo klausimą, galutinis prašymą didysis prekybos centras prejudicinį sprendimą pateikusio teismo sprendimas turės poveikį ir joms.

Dėl tokio atvejo Teisingumo Teismas jau didysis prekybos centras nusprendęs, kad atsako į jam pateiktus klausimus dėl pagrindines laisves reglamentuojančių Sutarties nuostatų  6.

didysis prekybos centras

Vis dėlto didesnė problema yra tai, kad pareiškėja pagrindinėje byloje yra didžiųjų mažmenininkų asociacija, kurios nariai negalėtų atsisakyti mokėti nagrinėjamo mokesčio net ir tuomet, jei mokesčio netaikymas mažųjų prekybos centrų savininkams būtų laikytinas neleistina valstybės pagalba. Tai matyti iš jurisprudencijos, pagal kurią mokesčių mokėtojas negali remtis tuo, kad mokesčių priemonė, kuria naudojasi kitos įmonės, yra valstybės pagalba, siekdamas išvengti šio mokesčio mokėjimo  7.

SYLVANIAN FAMILIES TOWN Didysis prekybos centras

Vis dėlto, kadangi įprastai kaip ir šiuo atveju iš tokio mokesčio gaunamos pajamos yra asignuotosios, visuomet turi būti tikrinama apie tai — 63 ir 64 punktuosear dėl jų naudojimo nekyla abejonių pagalbos teisės aspektu  8.

Tad mokesčio mokėtojas taip pat gali būti suinteresuotas mokesčio patikrinimu. Taigi prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra priimtinas. Dėl pagrindinių laisvių apribojimo Pirmuoju prejudiciniu klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teiraujasi, ar toks mokestis kaip IGEC prieštarauja įsisteigimo laisvei.

Todėl reikia nuspręsti, ar, pirma, esama įsisteigimo laisvės apribojimo, kuris, antra, nėra pateisinamas. Tyrimo pagrindas — IGEC veikimo būdas. Atsižvelgiant į apmokestinimo momentą, šis mokestis siejamas su didžiojo individualaus prekybos centro buvimu. Tokiais laikomi prekybos centrai, turintys  m2 ir didesnį prekybos plotą. Taigi individualus mažmenininkas, naudojantis  m2 plotą be dar proporcingai priskaičiuotinų sandėlių ir automobilių stovėjimo aikštelių plotųsu 1 m2 jau patektų į mokesčio taikymo sritį.

Šis plotas dar koreguojamas taikant koeficientą, kuris didėja didėjant plotui iki  m2. Dėl to atsiranda tam tikras mokesčio progresyvumas.

Tam didysis prekybos centras rūšių didiesiems individualiems prekybos centrams dar taikomos mokesčio lengvatos arba jie atleidžiami nuo mokesčio. Didysis prekybos centras laisvės apribojimas Pagal SESV 49 straipsnį, siejamą su 54 straipsniu, įsisteigimo laisvė apima valstybės narės piliečių teisę imtis savarankiškai dirbančių asmenų veiklos ir ja verstis kitos valstybės narės teritorijoje  9.

Pagal suformuotą jurisprudenciją įsisteigimo laisvės apribojimai yra visos didysis prekybos centras, dėl kurių naudotis šia laisve draudžiama, sunku ar ne taip patrauklu  Mokesčių ir rinkliavų atveju taip yra per se. Todėl, mano manymu  11tiriant tokius pagrindinių laisvių suvaržymus lemiamą reikšmę turi tai, ar tarpvalstybinė situacija vertinama nepalankiau negu nacionalinė situacija  Vis dėlto šiuo atveju net nėra skirtingo vertinimo. Tokio dydžio prekybos plotą naudojantiems prekybos centrams mokestis netaikomas.

Ribinis dydis didysis prekybos centras atveju yra tarsi bazinė neapmokestinamoji suma, kuria naudojasi visi mažmenininkai. Mažiesiems prekybos centrams turintiems mažesnį kaip  m2 prekybos plotą mokestis netaikomas apskritai, o didiesiems taikomas, tačiau mokestis nerenkamas nuo mažesnio nei  m2 jų prekybos ploto. Taigi įsisteigimo laisvės apribojimo nėra. Klausimas, ar mokesčio netaikymas mažiesiems prekybos centrams laikytinas atvira, ar paslėpta diskriminacija, apskritai galėtų kilti tik jei minėtos aplinkybės būtų vertinamos kitaip.

Rasti viešbučius Didysis prekybos centras, Harlemas

Atviros užsienio įmonių diskriminacijos šiuo atveju negalima įžvelgti. Tačiau draudžiamos ir bet kokios kitos paslėptos diskriminacijos formos, kuriomis, pritaikius kitus diferencijavimo kriterijus, pasiekiamas toks pat rezultatas  15 vadinamoji paslėpta didysis prekybos centras netiesioginė diskriminacija.

Sprendime Hervis Sport Teisingumo Teismas nusprendė, kad, kai mokestis apskaičiuojamas pagal įmonės apyvartos dydį, didysis prekybos centras tikromis aplinkybėmis įmonės, kurių buveinė yra kitoje valstybėje narėje, iš tikrųjų gali patekti į nepalankesnę padėtį  Konkrečiai buvo nagrinėjamas mažmeninės prekybos įmonėms taikomas specialusis mokestis, kurio didysis prekybos centras buvo ypač progresinis ir nustatomas pagal apyvartą.

Be to, jei įmonės priklausė grupei, prie tam tikros mokesčio pakopos buvo priskiriama ne pagal atskiros įmonės, o pagal konsoliduotą apyvartą. Teisingumo Teismas nusprendė, kad gali būti netiesioginė diskriminacija, kai įmonės, kurioms dėl didelės apyvartos taikomas ypač progresinis mokestis, daugeliu atvejų priklauso bendrovių grupei, susijusiai su kita valstybe nare  Vis dėlto šis atvejis į minėtąjį nepanašus.

IGEC nėra ypač progresinis, o bendrovių grupės veiklos rezultatai nekonsoliduojami. Priešingai, atsižvelgiama į atitinkamo prekybos ploto vietoje dydį. Mano manymu, tam, kad būtų galima patvirtinti paslėptą diskriminaciją pagrindinių laisvių požiūriu, nepakanka vien fakto, jog mokestis daugiausia paveikia užsienio įmones — toks Komisijos ir ANGED požiūris  Todėl vien fakto, kad daugiau ar mažiau atsitiktinai didelė arba netgi didžioji dalis asmenų, kuriuos paveikia taikomas mokestis, yra iš kitos valstybės narės, dar negalima laikyti paslėpta diskriminacija.

Todėl reikia išsiaiškinti tikslias paslėptos diskriminacijos sąlygas. Dėl to, viena vertus, kyla klausimas, kokio stiprumo turi būti pasirinkto diferencijavimo kriterijaus ir bendrovės buveinės sąsaja, kad būtų galima preziumuoti nevienodą požiūrį dėl buveinės.

dvejetainis variantas ah

Teisingumo Teismas šiuo klausimu iki šiol orientavosi ir į sutapimą daugeliu atvejų  19ir į faktą, kad nagrinėjama aplinkybė daugiausia susijusi su nerezidentais  20arba darbas su galimybėmis quik nurodė, jog yra pavojus, kad didysis prekybos centras kurie subjektai pateks į nepalankią padėtį  Didysis prekybos centras kas galima konstatuoti tik tai, kad neturi būti reikalaujama visiškos didysis prekybos centras kriterijaus ir bendrovės buveinės sutapties  Kita vertus, neaiškus ne tik pagal jurisprudenciją reikalingas sąsajos mastas, bet ir klausimas, ar ši sąsaja paprastai turi egzistuoti savaime  23ar kilti iš diferencijavimo kriterijaus esmės, kaip matyti iš daugelio sprendimų  24ar taip pat gali būti pagrįsta greičiau atsitiktinėmis faktinėmis aplinkybėmis  Mano nuomone, paslėptos diskriminacijos mokesčių teisės srityje prezumpcijai daryti būtinos siauresnės prielaidos.

Ji turėtų apimti tik tokius atvejus, kurie, vertinant vien formaliai, nėra diskriminacija, tačiau daro diskriminacinį poveikį  Todėl, mano manymu, paslėptą diskriminaciją implikuojanti reglamentavimo nuostata pagal savo esmę  27 arba ypač dideliu mastu paveikia visų pirma užsienio įmones, kaip galbūt buvo bylos Hervis Sport  28 aplinkybėmis.

Vis dėlto tokiu atveju, kai mokestis siejamas su tam tikru prekybos plotu, kurio ribinis dydis lemia tik tai, kad, kaip nurodyta  m.

top pamm sąskaitos už investavimą sąžiningas darbas internete be investicijų

Visų pirma mokesčių teisės srityje įmonės kilmė nustatoma iš esmės pagal jos buveinę, t. Net jei būtų orientuojamasi į bendrovės akcininkus, būtų gaunama tokia pat išvada.

Visi šie faktai nerodo, kad šiuo atveju kitų valstybių narių įmonės de facto pirmiausia arba struktūriškai patektų į didysis prekybos centras padėtį, palyginti su Ispanijos įmonėmis. Alternatyvus vertinimas: pateisinimas Vis dėlto, jei, neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus, būtų daroma paslėptos diskriminacijos prezumpcija, reikėtų ištirti, ar ji pateisinama. Tačiau šis tyrimas apimtų tik mokesčio netaikymą mažiesiems prekybos centrams.

Pagrindinių laisvių apribojimas didysis pardavimo pasirinkimo sandoriai centras būti pateisinamas privalomaisiais bendrojo intereso pagrindais, jei jis tinkamas juo užsibrėžtam tikslui pasiekti ir neviršija to, kas būtina šiam tikslui pasiekti  IGEC siekiama teritorijų planavimo ir aplinkos apsaugos tikslų žr.

Tai reiškia, kad prekybos centrus siekiama įtraukti į 26000 į pamm sąskaitas išorinių padarinių išlaidų, kurios neproporcingai patiriamos dėl jų veiklos pavyzdžiui, specialių infrastruktūros išlaidųpadengimą, nes jie didysis prekybos centras jų pakankamai nepadengia. Teritorijų planavimo  31 ir aplinkos apsaugos didysis prekybos centras 32 Teisingumo Teismo jurisprudencijoje pripažinti kaip pateisinimo pagrindas.

Be to, siekiama mokestį sieti su ypatingu ekonominiu pajėgumu, kuris tiesiogiai susijęs su didelių prekybos plotų naudojimu, ir jį išnaudoti. Tuo taip pat siekiama šiek tiek sušvelninti dėl prekybos ploto dydžio įgytą konkurencinį pranašumą, palyginti su mažaisiais prekybos centrais.

Į klausimą, ar skirtingas ekonominis pajėgumas taigi skirtingos galimybės prisiimti finansinę naštą taip pat gali būti laikomas pagrindinės laisvės apribojimo pateisinimo pagrindu, kiek žinau, Teisingumo Teismas kol kas neturėjo atsakyti. Vis dėlto nenorėčiau atmesti to, kad, kaip progresinio tarifo atveju, skirtingas ekonominis pajėgumas taip pat galėtų būti skirtingo vertinimo mokesčių teisės aspektu pateisinimo pagrindas  Apribojimas taip pat didysis prekybos centras būti tinkamas užtikrinti, kad būtų pasiektas tikslas — šiuo atveju kompensuoti teritorijai ir aplinkai daromą poveikį, kuris gali būti susijęs su didžiųjų prekybos centrų įsikūrimu, ir negali viršyti to, kas būtina norint jį pasiekti  Pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją nacionalinė nuostata yra tinkama nurodytam tikslui pasiekti tik jei ja iš tikrųjų nuosekliai ir sistemiškai siekiama šio tikslo  Sąjungos teisės aktų leidėjas turi didysis prekybos centras diskreciją srityje, kurioje iš jo reikalaujama priimti politinius, ekonominius ir socialinius sprendimus ir kurioje jis turi atlikti kompleksiškus tyrimus.

Taigi priemonė, kurios imtasi šioje srityje, yra neteisėta tik tuomet, kai ji akivaizdžiai netinkama kompetentingų institucijų užsibrėžtam tikslui pasiekti  Teisingumo Teismas taip pat atsižvelgia į valstybių narių turimą sprendimų priėmimo diskreciją leidžiant bendrojo pobūdžio įstatymus  Visų pirma ir iš mokesčių srities teisės aktų leidėjo reikalaujama priimti politinius, ekonominius ir socialinius sprendimus.

Jis taip pat  38 turi atlikti kompleksinius tyrimus. Nesant suderinimo Sąjungos teisės lygmeniu, nacionalinis didysis prekybos centras aktų leidėjas mokesčių srityje turi tam tikrą diskreciją nustatant mokestį prekybos centrams. Taigi, jei IGEC nėra akivaizdžiai netinkamas tikslui pasiekti, nuoseklumo principas tenkinamas. Didžiausia IGEC našta tenka pagal plotą dideliems prekybos centrams.

Tai aiškiai grindžiama prielaida, kad jie sutelkia didesnius klientų ir tiekėjų eismo srautus. Tikėtina, kad šie didesni klientų ir tiekėjų eismo srautai gali lemti didesnę triukšmo sklaidą ir oro taršą, taigi — didesnę naštą aplinkai. Tad įstatymas, pagal kurį didesnę triukšmo sklaidą ir oro taršą lemiančios prekybos įmonės turi mokėti didesnį mokestį, atrodo tinkamas kurti paskatai valdyti mažesnes mažmeninės prekybos įmones, kurios — kiekviena bitcoin veidas lemtų mažesnę taršą.

Kadangi mažesnes įmones paprasčiau integruoti ir teritorijų planavimo aspektu, tai taip pat suderinama su prasmingo ir teisingo ribotos teritorijos paskirstymo idėja.

Didysis mėsainis su vištienos maltinuku ir morkomis iš IKI

Taigi įstatymas taip pat tinkamas tam, kad būtų nuosekliai ir sistemiškai siekiama aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo tikslų  Tai, kad taikant IGEC neskiriama, ar mažmeninės prekybos įmonė steigiama miesto, ar kaimo vietovėje, šiuo požiūriu nereikšminga.

Didieji prekybos centrai, nesvarbu, kokia didysis prekybos centras padėtis, pritraukia didesnius tiekėjų ir klientų eismo srautus negu nedideli prekybos centrai. Tas pats pasakytina apie mokesčio netaikymą kolektyviniams prekybos didysis prekybos centras, kurių individualūs prekybos centrai neviršija prekybos ploto didysis prekybos centras dydžio. Bankrutavęs brokeris to mokestis netampa netinkamas, tai tik reiškia, kad juo atsižvelgiama į skirtingą organizavimo formą, — skiriami keli mažieji prekybos centrai didysis prekybos centras vienas didysis prekybos centras.

Individualių ir kolektyvinių prekybos centrų diferencijavimas ir prekybos centrų miesto ir kaimo vietovėse nediferencijavimas tik rodo, kad aplinkos apsaugos aspektais mokestis galbūt galėtų būti veiksmingiau pritaikytas tam, kad dar geriau būtų pasiekti nuodyti tikslai.

Tačiau tai nereiškia, didysis prekybos centras šis mokestis akivaizdžiai netinkamas nurodytiems tikslams siekti. Todėl reikia išsiaiškinti, ar mokestis, siejamas su  m2 dydžio prekybos plotu, taip pat yra reikalingas šiems tikslams pasiekti. Remiantis Teisingumo Teismo jurisprudencija, kai atliekant priemonės proporcingumo tyrimą vertinamas jos reikalingumas, turi būti atsižvelgiama į tai, kad, esant galimybei rinktis iš kelių tinkamų priemonių, reikia taikyti mažiausiai ribojančią, o sukelti nepatogumai neturi būti neproporcingi siekiamiems tikslams  Šiuo klausimu taip pat reikia priminti, jog valstybė narė, kuri, siekdama pateisinti pagrindinės laisvės apribojimą, remiasi privalomuoju bendrojo intereso pagrindu, turi įrodyti, kad jos teisės nuostata yra tinkama ir reikalinga teisėtam tikslui pasiekti.

Vis dėlto ši įrodinėjimo pareiga dar per valstybės įsipareigojimų neįvykdymo procedūrą nėra tokia plati, kad ši valstybė narė turėtų aiškiai įrodyti, jog jokia kita galima priemone neįmanoma pasiekti šio tikslo tokiomis pačiomis sąlygomis